Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  27 czerwca 2022r. tj.  poniedziałek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   

  Porządek obrad sesji:

  Otwarcie obrad sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2021.
  3. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2021.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.
  8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
  10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2021 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu                                    za 2021 rok.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025.
  16. Wolne wnioski i informacje.
  17. Zamknięcie obrad sesji.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                       

  Czytaj Więcej o: XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 15 czerwca 2022r. tj. środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

   

  Porządek posiedzenia:

   

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • przekazania pisma zgodnie z właściwością;
  • wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy i Miasta Ulanów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;
  • przejęcia od Powiatu Niżańskiego do realizacji zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowo-pieszej wraz z jej oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów w km 0+306 – 6+453;
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
  • zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji;
  • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  1. Ocena sprawozdania finansowego i opisowego z wykonania budżetu za 2021r.
  2. Sprawy bieżące.

   

   

   

   

   

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                 Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                       / - / Wacław Piędel

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  15 czerwca 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2021.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2020-2023 za okres 2020-2021.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma zgodnie z właściwością.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy i Miasta Ulanów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego do realizacji zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowo - pieszej wraz z jej oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów w km 0+306 – 6+453.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  12. Wolne wnioski i informacje.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

   

   

                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                Rady Miejskiej w Ulanowie
                                                                                                                        / - /  Wacław Piędel                                         

  Czytaj Więcej o: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  12 kwietnia 2022r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Ulanów na lata 2022- 2024.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Ulanowie.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na prace konserwatorskie, restauratorskie
   i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

   

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                                                              / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:2405

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.