Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Artykuły

 • Opieka wytchnieniowa 2021 w naszej gminie

  W ramach zajęć pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów" zajęciami objęto 19 osób niepełnosprawnych. Opieka jest realizowana w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie oraz w domu rodzinnym podopiecznych stowarzyszenia. Zajęcia skupiają się na zapewnieniu opieki osobom z niepełnosprawnością oraz na zorganizowaniu czasu w sposób ciekawy i atrakcyjny. W ramach zajęć stacjonarnych odbywają się spacery po najbliższej okolicy, gry i zabawy sportowe, zajęcia kulinarne i plastyczne. Zorganizowano też spływ galarem po Sanie, wyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na warsztaty plastyczne oraz wystawę prac i zdjęć pt. "Podróż do Japonii", wyjazd do Rezerwatu "Prządki" i do Fabryki Czekolady w Korczynie.

  Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 75 800 zł.

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa 2021 w naszej gminie
 • Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców gminy Ulanów

  W naszej gminie po raz drugi rusza program „Opieki wytchnieniowej”. Umowę o realizację zadania podpisali Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów i Tomasz Siorek Skarbnik Gminy z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Prowadź Mnie przez Świat”.

  Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do rodzin, które wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To zadanie w wyniku otwartego konkursu zostało powierzone rudnickiemu stowarzyszeniu „Prowadź Mnie przez Świat”.

  Podpisanie umowy w sprawie opieki wytchnieniowej

  Podpisanie umowy w sprawie opieki wytchnieniowej

  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Programu Gmina pozyskała kwotę 75 tys. 800 zł.

  W tegorocznej edycji Programem zostanie objętych 19 podopiecznych, w tym 8 powyżej 16 roku życia. Łącznie przez 1895 godzin wykwalifikowana kadra będzie sprawować opiekę nad uczestnikami Programu, organizując im zajęcia połączone z aktywnym wypoczynkiem, a opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi będą dysponować czasem dla siebie. Mogą go przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, czy również na załatwienie niezbędnych spraw.

  - Wiem ile poświęcenia i zaangażowania wymaga stała opieka nad osobą niepełnosprawną – podkreśla burmistrz Stanisław Garbacz. – Program opieki wytchnieniowej realizowany w roku ubiegłym został bardzo pozytywnie przyjęty przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Widząc oczekiwania mieszkańców gminy w tym zakresie decyzja o przystąpieniu do Programu była oczywista.

  Opieka będzie sprawowana w czasie wolnym od nauki, głównie w okresie wakacyjnym, w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Koordynatorem ze strony Gminy jest sekretarz Magdalena Hasiak .

  Jest to druga edycja programu w gminie Ulanów. W ubiegłym roku usługą opieki wytchnieniowej objętych zostało 20 osób, w tym 9 dzieci i 11 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

   

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców gminy Ulanów
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

  ZAPROSZENIE

  do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

  Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, na zlecenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2021 roku.

  Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

  Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,
  3. posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, a w przypadku tego konkursu posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;
  4. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,
  5. wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych

   

  Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Sekretarz Gminy dokona oceny potencjału kandydatów i przedstawi Burmistrzowi rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

  Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  1. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  2. zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

   

  Termin zgłoszenia upływa dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 15:00

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów
  /-/Stanisław Garbacz

   

  Załączniki w postaci plików do pobrania:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Zgłoszenie kandydata do komisji
  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
 • Gmina Ulanów będzie realizowała program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

  Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

  Program na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,

  Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

  26.06.2021 r. – 20.12.2021 r.

  Kwota dofinansowania

  Kwota dofinansowania – 75.800 zł

  Całkowita wartość – 75.800 zł

  Cele Programu  

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

  Realizowane zadania

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

  Adresaci Programu

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

  Realizacja Programu

  Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 19 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 1895 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2021 roku, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Czytaj Więcej o: Gmina Ulanów będzie realizowała program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:29przez:
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:2635

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo