Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Trwają intensywne prace przy zespole dworsko-parkowym w Bielinach

Gmina i Miasto Ulanów realizuje projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”.

Dwór w Bielinach i otaczający go park nabiera pięknego wyglądu. Zostało wykonanych szereg prac budowlanych, porządkowych i pielęgnacyjnych. Z tych widocznych już dla każdego odwiedzającego to miejsce, to między innymi nowy dach pokryty blachą gontową, stolarka okienna i drzwiowa, nowa elewacja, schody zewnętrzne i taras z płyt z piaskowca, instalacja odgromowa, ścieżki z kostki brukowej, które pozwolą na komfortowe spacery po parku, stylowe lampy parkowe, prace melioracyjne przy stawach oraz konieczna z uwagi na stan drzew wycinka i pielęgnacja drzewostanu. Wnętrze dworu stanowi jeszcze tajemnice dla ogółu, gdyż trwające prace wykluczają możliwość wstępu postronnym osobom. W budynku zostały wykonane nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, izolacja, wylane nowe bądź wyrównane posadzki, zabezpieczone drewniane sufity, prace stolarskie (boazeria) w bibliotece i tynki na ścianach. W piwnicach dworu wyłożono posadzki płytkami i wymalowano ściany, zachowując charakterystyczne łuki w przejściach i w sufitach, wnęki oraz widoczne kamienie fundamentu. Na poddaszu przygotowane są dwie przestronne sale. Łazienki czekają już na montaż armatury, na ukończeniu jest budowa pięknych kaflowych pieców, trwają prace malarskie ścian na parterze i prace stolarskie przy schodach na poddasze oraz przy układaniu podłóg w pomieszczeniach na parterze. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, zamontowana jest widna umożlwiająca swobodny dostęp do głównych pomieszczeń budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Prace remontowo-budowlane przy budynku dworu i w  parku podworskim obserwujemy już dłuższy czas. Niestety okoliczności, z którymi przyszło zmierzyć się Wykonawcy, a mianowicie pandemia Covid-19 i inwazja Rosji na Ukrainę spowodowały znaczne utrudnienia w dostępie do materiałów, terminach dostaw, a także w zasobach osobowych.

Jest jeszcze do wykonania trochę prac wykończeniowych przy samym budynku dworu i sporo prac porządkowych na terenie parku. Oczekujemy na realizację zamówienia ławek parkowych i koszy.

Po zrealizowaniu etapu budowlanego przystąpimy do wyposażenia dworu, meblowania i dekoracji, a kolejno do działań kulturalno-edukacyjnych, które wzbogacą ofertę kulturalną naszej Gminy.  

Aby efekt końcowy, na który z niecierpliwością oczekujemy był jak najlepszy Gmina korzysta z profesjonalnej dorady i pomocy Pani doktor Bożeny Wrzos. W czasie gdy Pani doktor była jednym z właścicieli dworu został on odbudowany i zabezpieczony przed zniszczeniem. Teraz z wielkim zaangażowaniem Pani Wrzos uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych, za co jesteśmy jej niezwykle wdzięczni.

Środki na realizację inwestycji Gmina i Miasto Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Umowa na dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Intensive work is underway on the manor and park complex in Bieliny

The commune and city of Ulanów is implementing a project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów Commune".

The manor house in Bieliny and the surrounding park take on a beautiful appearance. A number of construction, cleaning and maintenance works have been carried out. Of those already visible to every visitor to this place, there are, among others, a new roof covered with shingle sheet, window and door woodwork, a new facade, external stairs and a terrace made of sandstone slabs, a lightning protection system, paving stone paths that will allow for comfortable walks around park, stylish park lamps, drainage works at the ponds and necessary due to the condition of the trees, felling and maintenance of the stand. The interior of the manor is still a mystery to the general public, as the ongoing works exclude the possibility of access by outsiders. New electrical, water and sewage installations, insulation, new or leveled floors, secured wooden ceilings, carpentry work (panelling) in the library and plaster on the walls were made in the building. In the cellars of the manor, the floors were tiled and the walls were painted, preserving the characteristic arches in the passages and ceilings, niches and visible foundation stones. In the attic there are two spacious rooms. The bathrooms are waiting for fittings to be installed, the construction of beautiful tiled stoves is nearing completion, painting work on the walls on the ground floor and carpentry work on the stairs to the attic and laying floors in the rooms on the ground floor are in progress. The building is adapted for the disabled, there is a lift enabling free access to the main rooms of the building for people in a wheelchair.

We have been observing renovation and construction works at the manor house and in the manor park for a long time. Unfortunately, the circumstances faced by the Contractor, namely the Covid-19 pandemic and Russia's invasion of Ukraine, caused significant difficulties in access to materials, delivery dates, and personnel resources.

There is still some finishing work to be done at the manor building itself and a lot of cleaning work in the park. We are waiting for the execution of the order of park benches and baskets.

After completing the construction stage, we will proceed to furnishing the mansion, furnishing and decorating, and then to cultural and educational activities that will enrich the cultural offer of our commune.

In order for the final effect, which we are impatiently waiting for, to be the best possible, the Commune uses the professional advice and assistance of Doctor Bożena Wrzos. When the doctor was one of the owners of the manor, it was rebuilt and protected against destruction. Now Mrs. Wrzos participates in renovation and construction works with great commitment, for which we are extremely grateful to her.

The funds for the implementation of the investment were obtained by the Commune and the City of Ulanów under the "Culture" Program of the Financial Mechanism of the European Economic Area for 2014-2021. The co-financing agreement was signed with the Ministry of Culture and National Heritage.

Інтенсивно ведуться роботи на садибно-парковому комплексі в Білих

Ґміна та місто Уланув реалізує проект під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

Садиба в Бєлінах і навколишній парк набувають гарного вигляду. Проведено низку будівельних, очисних та поточних робіт. З того, що вже видно кожному відвідувачу цього місця, є, серед іншого, новий дах, покритий ґонтом, вікна та двері з дерева, новий фасад, зовнішні сходи та тераса з плит пісковику, система блискавкозахисту, мощення. кам'яні доріжки, які дозволять комфортно прогулятися по парку, стильні паркові світильники, дренажні роботи на ставках та необхідні за станом дерев, вирубка та догляд за насадженням. Внутрішнє оздоблення садиби досі залишається загадкою для широкого загалу, оскільки роботи, що тривають, виключають можливість доступу сторонніх осіб. У будівлі виконано нові електричні, водопровідні та каналізаційні установки, ізоляцію, нову або вирівняну підлогу, закріплені дерев’яні стелі, столярні роботи (обшивання панелями) у бібліотеці та штукатурку на стінах. У підвалах садиби підлогу виклали плиткою, а стіни пофарбували, зберігши характерні арки в проходах і стелі, ніші та видимі фундаментні камені. На мансарді дві просторі кімнати. Санвузли чекають на встановлення сантехніки, завершується будівництво гарних кахельних печей, на першому поверсі – фарбування стін та теслярські роботи на сходах на горище та укладання підлоги в кімнатах на першому поверсі. прогрес. Будівля пристосована для людей з обмеженими можливостями, є ліфт, що забезпечує вільний доступ до основних приміщень будівлі для людей на інвалідних візках.

Ремонтно-будівельні роботи на садибі та в садибному парку ми спостерігаємо вже давно. На жаль, обставини, з якими зіткнувся Підрядник, а саме пандемія Covid-19 та вторгнення Росії в Україну, спричинили значні труднощі з доступом до матеріалів, термінами доставки та кадровими ресурсами.

Попереду ще обробка самої садибної будівлі та багато прибирання парку. Чекаємо на виконання замовлення паркових лавок та корзин.

Після завершення етапу будівництва ми приступимо до облаштування особняка, меблювання та оздоблення, а потім до культурно-освітніх заходів, які збагатять культурну пропозицію нашої гміни.

Щоб кінцевий ефект, на який ми з нетерпінням чекаємо, був якнайкращим, Комуна користується професійними порадами та допомогою доктора Божени Вжос. Коли лікар був одним із власників садиби, її перебудували та захистили від руйнування. Зараз пані Врзос з великою віддачею бере участь у ремонтно-будівельних роботах, за що ми їй надзвичайно вдячні.

Кошти на реалізацію інвестиції ґміна та місто Уланув отримали в рамках Програми «Культура» Фінансового механізму Європейського економічного простору на 2014-2021 роки. Угоду про співфінансування підписано з Міністерством культури та національної спадщини.

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-08 15:11:01przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-08-08 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:938

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.