Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Artykuły

 • Rusza czwarta edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów

   

  W naszej gminie rusza czwarta edycja programu „Opieka wytchnieniowa”. Umowę o realizację zadania podpisali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Skarbnik Gminy i Miasta Tomasz Siorek z Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” Beatą Drzymała i Skarbnikiem Stowarzyszenia Martą Mierzwa.

  Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do rodzin, które wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To zadanie w wyniku otwartego konkursu zostało powierzone stowarzyszeniu „Poprowadź Mnie przez Świat” z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Organizacja ta ma duże doświadczenie z pracą z osobami z niepełnosprawnościami, prowadziła trzy poprzednie edycje Programu.

   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Programu Gmina w bieżącym roku pozyskała kwotę 133 tys. 008 zł,  wsparciem w ramach pobytu dziennego objętych zostanie 21 osób, w tym 12 osób powyżej 16 roku życia, w łącznej ilości 3260 godzin.

  Opieka będzie sprawowana w czasie wolnym od nauki, głównie w okresie wakacyjnym i w weekendy w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie oraz w miejscu zamieszkania podopiecznego. Koordynatorem ze strony gminy jest Sekretarz Gminy i Miasta Magdalena Hasiak.

  Czytaj Więcej o: Rusza czwarta edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów
 • Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów

  Gmina i Miasto Ulanów podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

  Program na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

  Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

  17.03.2023 r. – 20.12.2023 r.

  Kwota dofinansowania

  Kwota dofinansowania – 133 008,00 zł

  Całkowita wartość – 133 008,00 zł

  Cele Programu  

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

  Realizowane zadania

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

  Adresaci Programu

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

  Realizacja Programu

  Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 21 osób, w tym 12 osób powyżej 16 roku życia, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 3260 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2023 rok, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.  

   

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

   

  Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, na zlecenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2023 roku.

   

  Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

  Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
  • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,
  • posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, a w przypadku tego konkursu posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;
  • przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,
  • wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych

  Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Sekretarz Gminy dokona oceny potencjału kandydatów i przedstawi Burmistrzowi rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

  Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  • zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

   

  Termin zgłoszenia upływa dnia 14.03.2023 r. o godz. 1500

                                                                                    

                                                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

                                                                                                  /-/Stanisław Garbacz

   

  Zgłoszenie

  Klauzula RODO

   

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-14 13:41:35przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-02-14 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1682

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo