Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Artykuły

 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

  Gmina i Miasto Ulanów kolejny rok realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.  Burmistrz Stanisław Garbacz podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim na realizację Programu.

  Program na terenie Gminy realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, opieka świadczona jest zasadniczo w budynkach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, ale również w indywidualnych przypadkach w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów w bieżącej edycji będzie trwał od 1 maja do 23 grudnia 2024 roku. Gmina i Miasto Ulanów pozyskała na realizacje tegorocznej edycji Opieki wytchnieniowej kwotę 75 760,50 zł

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

  Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planuje się objąć 18 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 1578 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa – edycja 2024
 • Otwarty konkurs ofert

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 7 pkt 5, art. 15 pkt 6, art. 16, art.18 ust.1 pkt 6 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 3, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z uchwałą Nr XLVII/400/2023 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2024 roku wynosi 74 275,00 zł, oraz koszty związane z obsługą Programu 1 485,50 zł – zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowane

  z Funduszu Solidarnościowego.

  1Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin i miejsce realizacji:

  Lp.

  Rodzaj zadania

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez gminę

  Termin i miejsce realizacji    zadania

  1.

   Prowadzenie opieki wytchnieniowej
  w formie pobytu dziennego

  74 275,00 zł – realizacja zadania

  1 485,50 zł – koszty związane z obsługą Programu

  Łącznie – 75 760,50 zł

  01.05.2024r. – 23.12.2024r.

  Gmina i Miasto Ulanów

  Zadanie będzie realizowane następująco:

  1) szacowana liczba osób:

  a) 11 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – za uprzednią zgodą Gminy i Miasta Ulanów ,

  b) 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym 2 dzieci, dla których dofinansowanie wynosić będzie 50% - za uprzednią zgodą Gminy i Miasta Ulanów

  łącznie 18 osób,

  2) szacowana liczba godzin zegarowych:

  a) liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności – 479,

  b) liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1099

  łącznie – 1578 godzin,

  3) Oferent w czasie realizacji zadania w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,

  4) szacowana liczba wykwalifikowanej kadry realizującej program opieki wytchnieniowej – co najmniej tylu nauczycieli/opiekunów ilu jest uczestników realizowanego zadania ze względu na indywidualny charakter zajęć (w tym 2 dzieci, dla których dofinansowanie wynosić będzie 50%),

  5) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, wraz ze zmianami,

  6) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych obowiązujących procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa,

  7) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest zapoznać się i stosować obowiązujące Wytyczne promocji Programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, które zamieszczone są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19.03.2021r.

  Ww. wytyczne znajdują się pod linkiem:

  http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1199,wytyczne-promocji-programow-resortowych-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-realizowanych-w-ramach-srodkow-funduszu-

  solidarnościowego   

  2Zasady przyznawania dotacji:

  1. Oferty mogą składać zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą:
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  które: prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, wymagają częściowej lub całkowitej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dysponowanie zasobami rzeczowymi koniecznymi do realizacji zadania, tj.: siedzibą na terenie gminy umożliwiającą prawidłową realizację zadania, sprzętem gwarantującym prawidłowe i pełne wykonanie usług opieki wytchnieniowej, wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoką jakość opieki wytchnieniowej.

  Wymagania, dot. kadry realizującej projekt: licencjat/magister z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi z oligofrenopedagogiki lub specjalności właściwej dla osoby niepełnosprawnej. Opiekunowie posiadać będą studia podyplomowe dotyczące autyzmu, np. „Edukacja, rewalidacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera” lub będą posiadać kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Osoby te muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub w innej placówce oświatowej. Osoby realizujące usługę nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

  W celu realizacji programu organizacja może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych. Organizacja, która polega na zdolnościach innych podmiotów, musi wykazać, że realizując zadanie, będzie dysponowała niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania jej do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji programu.   

  Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dot. osób i otoczenia osób, na rzecz których realizowane są usługi w zakresie opieki wytchnieniowej.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie,  Rynek 5, 37 - 410 Ulanów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  2. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego (zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym) dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie prawne osób go reprezentujących lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, (przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany)- w przypadku, gdy aktualny dokument nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego,
  • pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
  • kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego Statutu Oferenta,
  • kserokopie załączników do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
  3. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżących związanych bezpośrednio z realizacją zadania. Z dotacji nie mogą być finansowane: działalność gospodarcza, pokrycie deficytu działalności organizacji, odsetki od kredytów i pożyczek, inwestycje, działalność polityczna.
  4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez Oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.

  3. Termin składania ofert

  1. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2024 r. o godz. 1500.
  2. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 
   w Ulanowie.
  3. Oferty wraz z załącznikami, które nie zostały podpisane, zostały nieprawidłowo wypełnione, są niezgodne z obowiązującym wzorem, zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie) lub oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

  4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

  1. Termin opiniowania ofert przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów – do 5 dni od daty zakończenia składania ofert.
  2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy
   i Miasta w Ulanowie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
   i Miasta Ulanów.
  5. Do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.

  Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

  1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną Komisje Konkursową.

  2. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru ofert:

  • kryteria oceny formalnej określa załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  • do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne,
  • pozostałe braki występujące w ofertach, np. błędy rachunkowe nie będą kwalifikowane, jako uniemożliwiające merytoryczną ocenę oferty, natomiast będą brane pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej,
  • kryteria oceny merytorycznej wraz z liczbą przyznawanych punktów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  • 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
  • Osoby do kontaktu: Magdalena Hasiak – Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów, tel. 15 876 33 25.

  5. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

  W roku 2023 roku na zadania w zakresie realizacji opieki wytchnieniowej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Gminy i Miasta Ulanów przekazano kwotę 133 008,00zł, zaś w 2024 roku nie przekazano dotychczas żadnej kwoty.

   

                                                                                                 /-/ Stanisław Garbacz

   

                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

  Załączniki do ogłoszenia:

  Załącznik nr 1, nr 2 nr 3

  Wzór karty oceny formalnej, wzór karty merytorycznej, klauzula informacyjna

   

  Załączniki do Oferty:

  Wzór oferty

  Wzór umowy

  Wzór sprawozdania

  Czytaj Więcej o: Otwarty konkurs ofert

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-13 11:53:20przez: Wacław Rzekęć
Opublikowano:2024-03-13 00:00:00przez: Wacław Rzekęć
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:400

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo