Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Artykuły

 • Rusza kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

  Gmina i Miasto Ulanów kolejny rok realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Burmistrz Stanisław Garbacz w obecności Sekretarz Magdaleny Hasiak - koordynatora Programu podpisał ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Rudnika „Poprowadź Mnie przez Świat” umowę na realizację Programu.  Stowarzyszenie reprezentowała  Prezes Zarządu Beata Drzymała oraz Skarbnik Zarządu Marta Mierzwa.

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który przeznaczą na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Działania podejmowane przez Gminę i Miasto Ulanów w ramach Opieki wytchnieniowej są bardzo potrzebne i oczekiwane przez opiekunów osób niepełnosprawnych.

  Program na terenie Gminy realizowany jest w formie pobytu dziennego, w tym roku opieką planuje objąć się  18 osób, w tym 7 dzieci i 11 osób dorosłych. Opieka sprawowana będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, w siedzibie Szkoły Przysposabiającej do pracy w Ulanowie oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  Gmina i Miasto Ulanów pozyskała na realizacje tegorocznej edycji Opieki wytchnieniowej kwotę 75 760,50 zł.

  Rozstrzygnięcie konkursu Opieka wytchnieniowa 2024

  Treść zarządzenia do pobrania w pliku pdf.

   

  Czytaj Więcej o: Rusza kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

  Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, na zlecenie realizacji zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

  Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

  Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,
  3. posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, a w przypadku tego konkursu posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;
  4. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,
  5. wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych

   

  Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Sekretarz Gminy dokona oceny potencjału kandydatów i przedstawi Burmistrzowi rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

  Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  1. ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  2. zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

   

  Termin zgłoszenia upływa dnia 29 kwietnia 2024 r. o godz. 1400

                                                                                   

                                                                         Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów
                                                                                   /-/Stanisław Garbacz

  Do pobrania:

  Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

  Gmina i Miasto Ulanów kolejny rok realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.  Burmistrz Stanisław Garbacz podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim na realizację Programu.

  Program na terenie Gminy realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, opieka świadczona jest zasadniczo w budynkach Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, ale również w indywidualnych przypadkach w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów w bieżącej edycji będzie trwał od 1 maja do 23 grudnia 2024 roku. Gmina i Miasto Ulanów pozyskała na realizacje tegorocznej edycji Opieki wytchnieniowej kwotę 75 760,50 zł

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

  Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planuje się objąć 18 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 1578 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa – edycja 2024
 • Otwarty konkurs ofert

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 7 pkt 5, art. 15 pkt 6, art. 16, art.18 ust.1 pkt 6 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 3, art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z uchwałą Nr XLVII/400/2023 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w 2024 roku wynosi 74 275,00 zł, oraz koszty związane z obsługą Programu 1 485,50 zł – zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowane

  z Funduszu Solidarnościowego.

  1Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, termin i miejsce realizacji:

  Lp.

  Rodzaj zadania

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych przez gminę

  Termin i miejsce realizacji    zadania

  1.

   Prowadzenie opieki wytchnieniowej
  w formie pobytu dziennego

  74 275,00 zł – realizacja zadania

  1 485,50 zł – koszty związane z obsługą Programu

  Łącznie – 75 760,50 zł

  01.05.2024r. – 23.12.2024r.

  Gmina i Miasto Ulanów

  Zadanie będzie realizowane następująco:

  1) szacowana liczba osób:

  a) 11 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – za uprzednią zgodą Gminy i Miasta Ulanów ,

  b) 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym 2 dzieci, dla których dofinansowanie wynosić będzie 50% - za uprzednią zgodą Gminy i Miasta Ulanów

  łącznie 18 osób,

  2) szacowana liczba godzin zegarowych:

  a) liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności – 479,

  b) liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, które będą świadczone osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności – 1099

  łącznie – 1578 godzin,

  3) Oferent w czasie realizacji zadania w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,

  4) szacowana liczba wykwalifikowanej kadry realizującej program opieki wytchnieniowej – co najmniej tylu nauczycieli/opiekunów ilu jest uczestników realizowanego zadania ze względu na indywidualny charakter zajęć (w tym 2 dzieci, dla których dofinansowanie wynosić będzie 50%),

  5) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, wraz ze zmianami,

  6) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych obowiązujących procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa,

  7) Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest zapoznać się i stosować obowiązujące Wytyczne promocji Programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, które zamieszczone są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19.03.2021r.

  Ww. wytyczne znajdują się pod linkiem:

  http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1199,wytyczne-promocji-programow-resortowych-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-realizowanych-w-ramach-srodkow-funduszu-

  solidarnościowego   

  2Zasady przyznawania dotacji:

  1. Oferty mogą składać zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą:
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  które: prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, wymagają częściowej lub całkowitej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dysponowanie zasobami rzeczowymi koniecznymi do realizacji zadania, tj.: siedzibą na terenie gminy umożliwiającą prawidłową realizację zadania, sprzętem gwarantującym prawidłowe i pełne wykonanie usług opieki wytchnieniowej, wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoką jakość opieki wytchnieniowej.

  Wymagania, dot. kadry realizującej projekt: licencjat/magister z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub studiami podyplomowymi z oligofrenopedagogiki lub specjalności właściwej dla osoby niepełnosprawnej. Opiekunowie posiadać będą studia podyplomowe dotyczące autyzmu, np. „Edukacja, rewalidacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera” lub będą posiadać kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Osoby te muszą posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub w innej placówce oświatowej. Osoby realizujące usługę nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

  W celu realizacji programu organizacja może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych. Organizacja, która polega na zdolnościach innych podmiotów, musi wykazać, że realizując zadanie, będzie dysponowała niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania jej do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji programu.   

  Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dot. osób i otoczenia osób, na rzecz których realizowane są usługi w zakresie opieki wytchnieniowej.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie,  Rynek 5, 37 - 410 Ulanów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  2. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego (zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym) dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie prawne osób go reprezentujących lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, (przy czym odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany)- w przypadku, gdy aktualny dokument nie jest dostępny w internetowej wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego,
  • pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
  • kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego Statutu Oferenta,
  • kserokopie załączników do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. W przypadku, gdy nie wpływa to na wykonalność i spójność projektu, istnieje możliwość przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.
  3. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżących związanych bezpośrednio z realizacją zadania. Z dotacji nie mogą być finansowane: działalność gospodarcza, pokrycie deficytu działalności organizacji, odsetki od kredytów i pożyczek, inwestycje, działalność polityczna.
  4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez Oferenta. Należy wypełnić wszystkie pola w ofercie.

  3. Termin składania ofert

  1. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2024 r. o godz. 1500.
  2. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 
   w Ulanowie.
  3. Oferty wraz z załącznikami, które nie zostały podpisane, zostały nieprawidłowo wypełnione, są niezgodne z obowiązującym wzorem, zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie) lub oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

  4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

  1. Termin opiniowania ofert przez Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów – do 5 dni od daty zakończenia składania ofert.
  2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji niezwłocznie po zapoznaniu się z opinią Komisji.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy
   i Miasta w Ulanowie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
   i Miasta Ulanów.
  5. Do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. Oferent, którego ofertę wybrano, powiadamiany jest o terminie zawarcia umowy.

  Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

  1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną Komisje Konkursową.

  2. Przyjmuje się następujące kryteria wyboru ofert:

  • kryteria oceny formalnej określa załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  • do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne,
  • pozostałe braki występujące w ofertach, np. błędy rachunkowe nie będą kwalifikowane, jako uniemożliwiające merytoryczną ocenę oferty, natomiast będą brane pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej,
  • kryteria oceny merytorycznej wraz z liczbą przyznawanych punktów określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  • 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
  • Osoby do kontaktu: Magdalena Hasiak – Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów, tel. 15 876 33 25.

  5. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

  W roku 2023 roku na zadania w zakresie realizacji opieki wytchnieniowej, w procedurze otwartego konkursu ofert z budżetu Gminy i Miasta Ulanów przekazano kwotę 133 008,00zł, zaś w 2024 roku nie przekazano dotychczas żadnej kwoty.

   

                                                                                                 /-/ Stanisław Garbacz

   

                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

  Załączniki do ogłoszenia:

  Załącznik nr 1, nr 2 nr 3

  Wzór karty oceny formalnej, wzór karty merytorycznej, klauzula informacyjna

   

  Załączniki do Oferty:

  Wzór oferty

  Wzór umowy

  Wzór sprawozdania

  Czytaj Więcej o: Otwarty konkurs ofert

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-13 11:53:20przez: Wacław Rzekęć
Opublikowano:2024-03-13 00:00:00przez: Wacław Rzekęć
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1151

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo